Følg vores produkt- og markedsinnovation her –

Pressemeddelelse – 28/03 2022

PFOS-holdigt slam kan tørres uden udslip

Test af ny teknologi hos virksomheden Drying Matter viser, at spildevandsslam med PFOS kan tørres ind til granulat uden emission.

Ved at tørre spildevandsslam, der indeholder det sundhedsskadeligt stof PFOS, er det muligt at fastholde stoffet i slammet og tørre det så meget ned, at det kan håndteres miljømæssigt forsvarligt uden udledning til naturen.

– Vores løsning tørrer slammet ind, så det bliver et granulat, der kan afbrændes. Hvis afbrændingen så sker i et lukket kredsløb i en rotérovn, kan slammet bortskaffes og asken genanvendes, uden risiko for spredning af PFOS på markerne, siger Jonas Degn Christensen, partner i Drying Matter ApS. Virksomheden med speciale i denne emissionsfri tørringsteknologi hører til ved Fuglebjerg på Sydvestsjælland.

Tyske undersøgelser har vist, at ved andre typer termiske tørrere går PFOS med tørreluften ud af anlægget og spredes dermed i naturen. Drying Matters teknologi er uden emissioner af fugtig luft til omgivelserne, da vandet kondenseres ud, og luften genbruges internt.

Nye krav hæmmer brugen af slam på marker

En forsvarlig håndtering af PFOS i spildevandsslam er aktualiseret af, at Miljøstyrelsen i oktober 2021 kom med vejledende grænseværdier for indholdet af PFOS. Flere forsyningsselskaber har fundet overskridelser af grænseværdierne, hvorefter slammet ikke må udbringes på landbrugsjord, men skal bortskaffes på anden vis.

Slammet kan afbrændes ved høj temperatur, men den løsning er begrænset af kapacitet og høje omkostninger til bl.a. transport. Drying Matters tørreteknologi reducerer mængden af slam med 75%, så transporten bliver mere overkommelig. Desuden bliver tørstofindholdet så højt, at granulatet kan ligge på lager i lang tid, uden at det – i modsætning til slam – begynder at udlede drivhusgasser.

– Når vores teknologi så tilmed kan kobles med en rotérovn, er der den ekstra gevinst, at slam med PFOS kan afbrændes miljømæssigt forsvarligt. Det vand, der bliver til overs, kan uden risici ledes direkte i kloakken, bemærker Thomas Eilkær, partner i Drying Matter.

Gode erfaringer fra anlæg på Lolland-Falster
En tilsvarende løsning er allerede i brug hos Guldborgsund Forsyning i Frejlev på Lolland-Falster, hvor spildevandsslam tørres og afbrændes i en rotérovn. Asken er renset for PFOS, men bevarer slammets høje gødningsværdi og bliver tilmed lettere at udbringe på markerne – og uden den markante lugt af slam.

Drying Matter har indgået samarbejde med den dansk/tyske leverandør af rotérovnen og kan derfor levere komplette anlæg til tørring og afbrænding af spildevandsslam – med eller uden PFOS.

Thomas Eilkær: – Foruden denne løsning, hvor slammet transporteres til et stort anlæg for at blive tørret og brændt, kan vi også tilbyde mindre tørringsanlæg, der placeres på det renseanlæg eller den virksomhed, hvor slammet produceres.

Drying Matter er etableret i 2021. Deres tørringsteknologi kan også bruges til industrielt slam og slam fra aquakultur. Et af deres anlæg er lige nu ved at blive sat op ved et norsk fiskeopdræt. Teknologien er baseret på varme fra varmepumper og udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug sammenlignet med andre tørringsmetoder.

Yderligere oplysninger: Thomas Eilkær, tlf. 25 75 99 90 | Jonas Degn Christensen, tlf. 31 25 75 81

Jonas Christensen (forrest) og Thomas Eilkær foran demo-tørringsanlæg, der er opstillet hos Drying Matter ved Fuglebjerg.